Thursday, October 12, 2006

Itinerary

Sat 14th - Delhi
Sun 15th - Varanasi
Mon 16th - Varanasi
Tues 17th - Khajuraho
Wed 18th - Agra
Thu 19th - Agra
Fri 20th - Jaipur
Sat 21st - Jaipur
Sun 22nd - Jodhpur
Mon 23rd - Jodhpur
Tue 24th - Ranakpur
Wed 25th - Udaipur
Thu 26th - Udaipur
Fri 27th - Delhi
Sat 21st - Delhi
Sun 22nd - Home

0 Comments:

Post a Comment

<< Home